DSpace About DSpace Software
 

DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Авторефераты диссертаций >
Авторефераты диссертаций >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1837

Название: Оптимізація професійного самовизначення випускників вищих навчальних закладів України в умовах становлення ринку праці
Авторы: Бирченко, Елена Владимировна
Ключевые слова: НУА
диссертации кандидатские
авторефераты
рынок труда Украины
профессиональное самоопределение
высшее образование Украины
социология образования
выпускники
региональная социология
профессиональное образование
молодой специалист
трудоустройство
ринок праці
професійне самовизначення
професійна орієнтація
соціально-психологічна адаптація
employment
professional adaptation
planning career service
socio-psychological adaptation
Issue Date: 2001
Библиографическое описание: Бірченко О. В. Оптимізація професійного самовизначення випускників вищих навчальних закладів України в умовах становлення ринку праці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. соціол. наук : 22.00.06 / Олена Володиміровна Бірченко ; наук. рук. В.І. Астахова ; Харьк. гуманітар. ін-т «Нар. укр. акад.» ; Нар. укр. акад. – Харків, 2001. – [18 c.].
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.06 – соціологія культури, науки та освіти. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2001. Досліджуються економічні, соціальні, психологічні детермінанти післявузівського професійного самовизначення, здійснюється пошук механізмів цілеспрямованого впливу вищої школи на його оптимізацію. У дисертації аналізується процес становлення ринку праці в Україні та висвітлюються найбільш вагомі залежності між актуальною соціально-економічною ситуацією на ринку праці та професійним самовизначенням випускників ВНЗ. Доводиться, що соціально-психологічні ресурси особистості, засновані на самостійних поведінкових проектах і гнучкій самосвідомості, є зростаючою детермінантою успішної реалізації професійного вибору у процесі працевлаштування. На матеріалах конкретного соціологічного дослідження розкриваються особливості та рівень адаптаційного потенціалу випускників ВНЗ в умовах конкуренції й свободи реалізації професійного вибору на ринку праці. Запропоновано комплекс інноваційних технологій освітньої діяльності, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності молодого спеціаліста. Практичне значення роботи полягає в розробці моделі вузівської служби планування кар’єри, в якій враховані необхідні структурно-функціональні характеристики та узагальнення практичного досвіду роботи. Диссертация на соискание степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.06 – социология культуры, науки и образования. – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков, 2001. В диссертации исследуются экономические, социальные, психологические детерминанты послевузовского профессионального самоопределения выпускников вузов, выявляются механизмы направленного влияния высшей школы на его оптимизацию, основывающиеся на проблемно-творческих, инновационных технологиях обучения и специальной подготовке к самостоятельному трудоустройству. В предлагаемой работе на основе структурно-функционального анализа установлены наиболее значимые зависимости между актуальной социально-экономической ситуацией на рынке труда и профессиональным самоопределением выпускников вузов. Ситуация конкурентности и неопределенности перспектив развития рынка труда актуализирует значение личностных ресурсов молодого специалиста и его адаптивных способностей в условиях свободной самореализации своего профессионального выбора. Конкретное социологическое исследование уровня и направленности социально-психологической адаптации выпускников дает представление о мобилизации профессиональных и личностных ресурсов, ценностных ориентациях и поведенческих проектах в трудоустройстве. Обращение к анализу социально-психологической адаптации связано с пониманием профессионального самоопределения как процесса, в котором осуществляется выбор будущей сферы и рода трудовой деятельности на основе согласования личностных ресурсов с социально-экономической реальностью. В этом контексте способом согласования, взаимодействия социального субъекта и социального объекта выступает социально-психологическая адаптация. Социологический анализ показал амбивалентный характер социально-психологической адаптации выпускников, который нашел свое отражение в ценностных ориентациях и социальных установках при выборе будущего места работы, в их социальном самочувствии. На фоне высокого уровня сформированности таких качеств личности рыночного общества, как прагматизм, индивидуализм, позитивизм, слабо проявляется стремление к профессиональной самореализации, творчеству в будущей трудовой деятельности. Выявленные тенденции социально-психологической адаптации предполагают усиление целенаправленного влияния высшей школы на формирование адаптационного потенциала личности выпускника, у которого в полной мере были бы развиты творческий дух, инициатива, способность к самореализации в профессионально-трудовой сфере. В диссертационной работе предложены приоритетные технологии образовательной деятельности высшей школы, позволяющие оптимизировать процесс профессионального самоопределения выпускников. К их числу относятся проблемно-творческие, инновационные технологии обучения. Их ядром являются самостоятельная работа студентов, индивидуализация обучения и педагогика партнерства, которые закладывают основы самореализации и адаптационных возможностей личности молодого специалиста. Важным компонентом оптимизации профессионального самоопределения определены специальные технологии подготовки к самостоятельному трудоустройству: информирование, консультирование, психологическое обеспечение, планирование карьеры. Практическая значимость работы состоит в разработке инновационной модели вузовской службы планирования карьеры студентов-выпускников, в которой учтены необходимые структурно-функциональные характеристики. Dissertation thesis for a degree of Candidate of Sociological Sciences, speciality 22.00.06 – Sociology of culture, science and education. – Kharkiv National, named after V. N. Karazin, Kharkiv 2001. The pressing problems of optimization of high school graduates professional self-orientation under conditions of competition on the Ukrainian labour market have been investigated. The system analysis of the Ukrainian labour market current condition, and the analysis of the dynamics of high school graduates employment have been carried out. The most characteristic interdependencies between the current socio-economic situation on the Ukrainian labour market and high school graduates professional self-orientation have been determined. On the basis of the present-day sociological material the trends and specificity of high school graduates socio-psychological adaptation to the new situation of job placement have been revealed. The increasing role of high school in the formation of graduates adaptational potential within the framework of the transformational liberalizing educational paradigm has been studied. An innovative structural-functional model of high school planning career service has been worked out.
URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1837
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Автореферат Бирченко Е.В.doc145,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback